HP-Massa består nästan uteslutande av betfiber med mycket hög smältbarhet (cirka 83 %). Det gör den till ett mycket energirikt och dietiskt gynnsamt foder, som dessutom är mycket smakligt.

HP-Massa är ett unikt fodermedel, eftersom den kombinerar de bästa egenskaperna hos grovfoder och kraftfoder. Man slipper spannmålens negativa effekter i vommen, samtidigt som energihalten är högre än i de flesta grovfoder.

HP-Massa är med sina 12,8 MJ/kg ts ett av de mest energirika fodermedlen på marknaden. Att energin uteslutande kommer från lättsmält fiber gör den till ett utmärkt komplement till det egna grovfodret för att höja det totala grovfodrets energivärde. Likaså passar det utmärkt att ge HP-Massa istället för de sista kilona spannmål för att undvika att vommen ska få för mycket stärkelse.

HP-massa till mjölkkor

Normalt 3 – 5 kg ts/dag, d.v.s 12-20 kg ensilerad massa/dag. Hälften kan räknas som grovfoder och hälften som kraftfoder. Högre givor kan ges utan problem. När HP-Massa blandas i fullfoder så används 2 – 6 kg ts per ko och dag i fodermixen. Vid höga givor HP-Massa och låga givor vallfoder tillse att tillräcklig mängd långstråigt foder ges, till exempel halm.

Givor till köttdjur

HP-Massa är ett smakligt energirikt foder som passar bra i köttdjurens foderstat. Lämplig giva 2 – 6 kg ts/djur och dag.

Med HP-Massa och din egen vall får du en “mjölkturbo”!

HP-Massa är ett fantastiskt foder. Till sin natur är det nämligen både grov- och kraftfoder. Det betyder att HP-Massa både kompenserar eventuella brister i vallen och ger ett värdefullt kraftfodertillskott. Kon slipper spannmålens negativa effekter i vommen, samtidigt som energihalten är högre än i de flesta kraftfoder.

Smakligt och mjölkdrivande

HP-Massa är mycket smakligt och mjölkdrivande. Det gör att kon äter mer, inte minst av den viktiga vallen, och producerar därmed mer mjölk. Samtidigt drar du ner på totalkostnaden för kraftfoder, eftersom HP-Massa är så billigt. Summerar man allt detta, blir vinsten ca 5 kronor mer per ko och dag. Netto. Tala om “mjölkturbo”!

Bottna med HP-Massa och tjäna fem kronor mer per ko och dag

Alla vet att vallfodret varierar i mängd och kvalitet från år till år. Men HP-Massa har alltid samma sammansättning, smaklighet och mjölkdrivande effekt. Utgå därför från HP-Massa (ca 4 kg ts per ko och dag) som grund i foderstaten.

Effekten låter inte vänta på sig! Försök vid Lantbruksuniversitetet i Alnarp visar att både mängden mjölk och proteinhalten i mjölken ökar direkt, eftersom nästan halva grovfodergivan då består av ett grovfoder med jämn och hög smältbarhet. Resultatet blir en nettoförtjänst på fem kr mer per ko och dag!

Foderplanering HP-Massa

Vallfodret varierar i mängd och kvalitet från år till år. HP-Massa, däremot, har alltid samma sammansättning, höga kvalitet, smaklighet och mjölkdrivande effekt. Därför är det klokt att utgå från HP-Massa som grund i foderstaten.

Då kommer nästan halva grovfodergivan, 4 kg ts, att bestå av ett grovfoder med jämn och hög smältbarhet. Det leder till högre energikoncentration i totalfoderstaten, högre mjölkavkastning och bättre lönsamhet!

Högt AAT-värde och stort negativt PBV-värde

HP-Massa har en låg proteinhalt och erhåller därmed ett mycket lågt PBV-värde, -68 g PBV per kg ts när den ensilerats tillsammans med 4 % melass. AAT-värdet är tack vare den lättsmälta fibern högre än i alla vallfoder, 100 g AAT per kg ts. Om det egna vallfodret innehåller mycket protein, är HP-Massa ett mycket lämplig komplement, som balanserar PBV-värdet i den totala foderstaten.

Ökar mjölkmängden

HP-Massa är ett utmärkt komplement till hemmaodlad spannmål och vallfoder. Avsaknaden av stärkelse gör, att proteinet i vallen utnyttjas effektivt utan att sänka vommens pH. Vid både egna försök och försök vid Sveriges Lantbruksuniversitet har HP-Massa visat sig ge cirka 2 kg mer mjölk per ko och dag.

HP-Massa både grov och kraftfoder

Genom att pressa betmassa och tillsätta ca 4% melass erhålles HP-Massa med en ts-halt på ca 27%. HP-Massa kombinerar de bästa egenskaperna hos både grovfoder och kraftfoder. HP-Massa är ett av de mest energirika fodermedlen på marknaden. Det beror främst på HP-Massans höga andel av smältbar fiber. Fodrets näringsämnen blir därigenom lätt tillgängliga för vommens mikroorganismer. HP-Massa innehåller också en stor andel pektin, energin blir därmed snabbt tillgängligt. Vidare innehåller HP-Massa hemicellulosa och cellulosa, men ingen stärkelse. Eftersom dessa fiberfraktioner frigörs olika snabbt, kommer energin att bli tillgänglig under en längre tidsperiod. Detta är mycket positivt för vommens mikrober.

Användning och tillverkning av HP-Massa

HP-Massa används främst till idisslare och är ett utmärkt komplement till hemmaodlat ensilage och spannmål. HP-Massa ska ensileras före användning. All tillverkning och försäljning av HP-Massa sker under betkampanjen.

Transport och inläggning

Transport av HP-Massa ut till köparen sker i Nordic Sugar´s regi. Motivet är att få så låga fraktkostnader som möjligt, samtidigt som transporten sker på ett optimalt hygieniskt sätt. Vid inläggning i Hård-Pack utför Nordic Sugar´s personal eller entreprenör hela inläggningen med specialmaskin. Inläggning i plan- och tornsilo utförs av köparen. Viktigt är att inläggningen sker i ett moment, medan HP-Massan ännu är varm.

Lagring, hantering och hållbarhet

Ensileringen ska vara avslutad och temperaturen i massan bör ha sjunkit till cirka +15C° innan silon öppnas, vilket normalt är fallet efter 4 – 6 veckor efter inläggning. Ur såväl Hård-Pack som plansilo sker uttag bäst genom att ”skrapa” av uttagsytan med skopa. Minst 10 cm massa bör ”skrapas” av dagligen, och hela uttagsytan i en plansilo ska omsättas på max 2 dagar. Uttagsytan ska alltid vara fri från överhängande plast. HP-Massa har lång hållbarhet och kan lagras över ett år utan att näringsinnehållet förändras. det är viktigt att skydda en Hård-Pack mot fåglar och annan yttre åverkan, till exempel med fågelskyddsnät.