Melass är framförallt en sockerrik produkt. Melass klassificeras därför oftast som näringstillskott, när det används som ensileringsmedel. Melass används också som hjälpmedel vid ensilering över hela världen, och är sannolikt det mest använda ensileringsmedlet vid en världsomspännande jämförelse.

Melass har givetvis en viktig funktion som sockertillskott vid ensilering, men melass har i Sverige främst kommit att användas till ensilering av förtorkade grödor.

Ensilering med melass ger goda resultat

Utöver den omfattande användningen bland lantbrukare har Sveriges lantbruksuniversitet i Alnarp och i Uppsala gjort försök med melass till ensilering med mycket goda resultat. Vid de senaste försöken från Ultuna (publicerade 1996) visades tydligt, att ts-halten och smältbarheten i klöverensilage ökade vid melassinblandning, liksom den för ensilagekvaliteten så viktiga densiteten. Ökad densitet innebär, att en bättre packning skett, att mindre luft finns kvar, som kan orsaka dålig hygienisk kvalitet, samt att man får plats med mer ensilage i samma silo. Det senare innebär till exempel även lägre plastkostnader vid rundbalsensilering. Att mindre luft trängt in när melass tillsatts, bevisades också genom att halten av etanol i det färdiga ensilaget var lägre.

Ökande inblandning av melass innebar dessutom, att det färdiga ensilaget innehöll mer socker. De efterföljande konsumtionsstudierna på kor visade, att kornas totalkonsumtion var klart högre.
Ensilaget utgjordes av en vanligtvis svårensilerad klövergröda.

Rekommenderad inblandning

Valltyp
Valltyp kg melass/ton grönmassa
Lucern 50
Klöver/gräs 40
Gräs 30