Rekommenderade givor till mjölkkor
Rekommenderade givor till mjölkkor
Generellt 30 % av kraftfodret
Spannmål och koncentratutfodring 4 kg Betfor®/dag i höglaktationen
3 kg Betfor®/dag i medellaktationen
1-2 kg Betfor®/dag i låglaktationen
Fullfoder 2 kg Betfor®/ko/dag i fullfoderblandningen

Användning och rekommenderade givor av Betfor till mjölkkor

Betfor är det mest balanserade kolhydratfoder man kan ge en ko. Därför har Betfor kommit att bli den viktigaste beståndsdelen i högmjölkarfoder. I samband med kalvning och den därpå följande ökningen av kraftfodergivan är det särskilt viktigt att inte öka kraftfoderandelen i form av stärkelse för fort. Då passar Betfor extra bra in. Till skillnad från spannmål finns det egentligen ingen övre gräns för hur stor andel av kraftfodret som kan utgöras av Betfor. En normal mängd, som visat sig fungera ypperligt, är cirka 30 % av kraftfodergivan.

I medel- och låglaktationen

Under denna period utfodras djuren med en stor andel grovfoder. Kraftfoder ges vanligen i mindre mängd. Om man, vid brist på grovfoder, behöver ge större kraftfoderandelar under denna del av laktationen, passar det bra att ge Betfor även här. Fibern i Betfor kan i stor utsträckning ersätta fibern i vallfodret.

Sommarutfodring

Ett par kilo Betfor jämnar ut och ger ett bättre utnyttjande av försommarens proteinrika bete. Det stora protein-överskottet, som föreligger vid högkvalitativt bete, balanseras på ett bra sätt med Betfor. Även under sommarens senare del, då betet oftast har blivit grovt med sämre näringsinnehåll och smaklighet som följd, är komplettering med Betfor viktigt. Betfor kompenserar då betets brist på lättlöslig fiber.

Givor inför kalvning

När kraftfodergivan ökas inför kalvningen, är det lämpligt att göra det med en del i form av Betfor. Dels för den höga smakligheten och dels för att vänja kon vid vad som ska utfodras efter kalvningen. Viktigast är emellertid att ge korna en ordentlig vallfodergiva.